Kakulangan ng pasilidad at kagamitan sa pampublikong paaralan

June 11, Author:

Kakulangan ng pasilidad at kagamitan sa pampublikong paaralan

Mariing inatake ni Duterte ang rehimeng Aquino at itinanghal ang sarili bilang kabaligtaran ng pamumunong oligarkiya at asendero, batid ang malalim na galit ng mamamayang Pilipino sa rehimeng Aquino at sa anim na taon nito ng korupsyon, panlilinlang, pagkatuta at lansakang kakulangan ng pagtugon sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino.

Sa pamamagitan ng paghamig ng malawak na suporta, pagpapakilos ng malalaking bilang ng mga tao, pagtatambol sa social media at hi-tech na mga kontra-aksyon, napigilan ni Duterte ang mga plano ng rehimeng US-Aquino na gamitin ang de-kompyuter na sistema ng pagbibilang upang nakawin sa kanya ang pagkakahalal.

Kabilang ang mga asasinasyong kaugnay ng eleksyon, bentahan ng boto, paggamit ng pondo ng mamamayan, paglipat-lipat ng partido, de-kompyuter na dayaan, at iba pa, ang katatapos na reaksyunaryong halalan ay kasing dumi at bulok ng dati, salungat sa paggigiit na ito ay demokratiko, malinis at kapani-paniwala.

Ang pag-akyat ni Duterte bilang presidente ay sumasalamin sa papalalim at papalalang krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema.

Equipment - pagsasalin - Ingles-Tagalog Diksiyonaryo - Glosbe

Nahatak niya ang malawak na suporta ng mamamayan dahil ipinakilala niya ang sarili bilang karamay sa kanilang diskuntento at malalim na pagnanais na tapusin na ang mapang-api at bulok na naghaharing sistema. Ang pagkakahalal kay Duterte ay sumasalamin din ng lumalalim na paksyunal na tunggalian sa hanay ng naghaharing uri.

Hinati niya ang mga pulitikong elite sa kanyang buladas na puno ng pagmumura. Itinataguyod ni Duterte at ng kanyang mga alyado ang pederalismo na pumupuna sa kakulangan ng pambansang atensyon at rekurso, mabagal na pagbibigay ng mga serbisyong panlipunan at kakulangan sa pagpapaunlad sa mga lokal na ekonomya.

Ang gayong panukala ay salamin ng kahilingan ng mga naghaharing uri na lalupang paghati-hatian ang mga rekurso ng bayan sa pagitan nila. Ninanais nila ang pagpataw ng mas mahihigpit na hakbang sa pagsupil sa demokratikong mga karapatan ng mga manggagawa at karapatang tao ng mamamayan upang maging lalong mabisa ang kanilang pagsasamantala at pandarambong sa yamang-tao at likas na yaman ng bayan.

Kakulangan ng pasilidad at kagamitan sa pampublikong paaralan

Sa pag-upo ni Duterte bilang presidente ng GRP, sa unang pagkakataon, ang kliyenteng-estadong Pilipinas ay pamumunuan ng isang hindi lubos na tali sa mga imperyalistang US. Dating kinagalitan ni Duterte ang US at ang US CIA sa pagpupuslit sa kanilang ahenteng si Michael Meiring na aksidenteng nakapasabog ng inihahanda niyang bomba sa loob ng isang hotel sa Davao sa kasagsagan ng mga teroristang pambobomba ng US sa Mindanao noong Tinuligsa ni Duterte ang kasalukuyang mga ambassador ng US at Australia sa pulitikal na pakikialam matapos magkomentaryo sa kanyang masagwang biro tungkol sa panggagahasa.

Sa kabilang banda, marami sa mga pulitikong elite ay maka-US at pabor sa paghahari at presensyang militar ng US.

Patuloy ring nangingibabaw ang US sa kongreso ng Pilipinas, sa Korte Suprema, sa mga patakarang pang-ekonomya ng GRP at mga ahensya sa pinansya, midya at mga organisasyong pangkultura.

Kung tototohanin at masiglang itutuloy ni Duterte ang kanyang pangakong pawiin ang kriminalidad, laluna ang malawakang kalakalan sa droga sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan, malamang na lilikha ito ng malalim na bitak sa hanay ng mga heneral ng militar at pulisya at mga burukrata kapitalistang protektor, opereytor at kabakas ng mga sindikatong kriminal.

Nirespeto niya at pinangalandakan pa nga ang kanyang pakikipagkaibigan sa rebolusyonaryong mga pwersa sa laking dismaya ng mga militaristang ang gusto lamang ay supilin ang paglaban ng mamamayan. Ang hinaharap ng pinabilis na negosasyong pangkapayapaan sa rehimeng Duterte Matapos ang 15 taong pagkabalam ng negosasyong pangkapayapaan ng NDFP at GRP, marubdob na inaasam ng mamamayang Pilipino ang pag-usad ng mga pagsisikap na matamo ang isang napagkasunduang pampulitikang resolusyon sa matagalang digmaang sibil.

Ang ilang progresibong aspeto sa pagsasalita ni Duterte, ang kanyang pagkilala kapwa sa pagiging lehitimong pwersang pampulitika at sa armadong pampulitikang kapangyarihan ng rebolusyonaryong kilusan at ang kasaysayan ng kanyang pakikipagtulungan sa mga rebolusyonaryong pwersa sa Mindanao, ay maaaring magpabilis sa negosasyong pangkapayapaan.

Sison, na ipagpatuloy ang negosasyong pangkapayapaang NDFP-GRP sa ilalim ng gubyernong Duterte sa layuning makapagbuo ng kasunduang magtatatag ng isang gubyerno ng pambansang pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran. Makakapagbuo sina Duterte at Prof.

Sison ng plano para sa pinabilis na negosasyong pangkapayapaan na naglalayong makapagbalangkas, sa loob ng ilang buwan, ng mga kumprehensibong kasunduang tutugon sa mga pundamental na usapin.

Bukas ang PKP at BHB na ikunsidera ang mga panukala para sa sabayang tigil-putukan sa takdang panahon ng negosasyong pangkapayapaan. Dapat lamang maging kabilang sa mga unang hakbang na ipatutupad ng rehimeng Duterte upang itaguyod ang negosasyong pangkapayapaan ang pagpapalaya ng lahat ng nakadetineng konsultant ng NDFP at pagtiyak na makabibiyahe sila patungo sa nyutral na teritoryo kung saan idaraos ang mga negosasyon.

Sila ay pataksil na inaresto, labag sa naunang mga kasunduan at pinagdusa ng di-makatarungang pagkakabilanggo nang mahabang panahon.

Kakulangan ng pasilidad at kagamitan sa pampublikong paaralan

Hamon para sa mga makabuluhang reporma sa ilalim ni Duterte Ang mga pahayag ni Duterte ay nagpataas sa mga inaasahan ng mamamayan para sa makabuluhan at mabibilis na reporma. Bilang isang deklaradong katunggali ng pakikialam ng US, may natatanging pagkakataon si Duterte na wakasan ang taong kadena ng mga papet na gubyerno ng US mula pa sa rehimeng Roxas noong Dapat niyang agad na abisuhan ang gubyernong US sa kanyang balak na ipawalambisa ang EDCA na pinirmahan bilang isang ehekutibong kasunduan noong Abril Maaari niyang agad na pauwiin si US Ambassador Goldberg dahil sa pakikialam sa mga usaping panloob ng Pilipinas.

Si Duterte ay maaaring maging kauna-unahang presidente ng Pilipinas na magpapatupad ng nagsasariling patakarang panlabas, yaong hindi nakatali at nakaasa sa US.

Tungo rito, dapat kundenahin ni Duterte ang pang-uupat ng digma ng US at paggirian ng US at China at labanan ang militarisasyon ng mga pwersang militar ng US at China sa teritoryal na karagatan.

Dapat niyang pagbawalan ang militar ng US na gamitin ang Pilipinas bilang base ng kanyang interbensyunismo. Kaakibat nito, maaari siyang magpatupad ng patakaran sa pagpapaunlad ng pang-ekonomya at pangkalakalang ugnayan na mutwal na kapaki-pakinabang sa Pilipinas at sa China, sa layuning wakasan ang pang-ekonomya at pangkalakalang pagsandig sa US.Sa araling ito ay maiisa-isa ang kahalagahan ng mga tuntunin at pamantayang itinakda ng paaralan at pamayanan sa wastong paggamit ng pampublikong pasilidad o kagamitan.

Basahin ang kuwento. Ang Masayang Pamilya ni R. B. Catapang Sabado ng umaga. Ang mga kagamitan na tinanggap ng Department of Education Taguig-Pateros Division (DepEd-TaPat), na nakalagay sa mobile laboratory cart ay magbibigay ng pagkakataon sa mga guro at mag-aaral na gumawa ng mga eksperimentong hindi nila nagagawa dati dahil sa limitadong pasilidad.

Ngayong Lunes, ay muli na namang magsisimula ang panibagong taon sa paaralan ng mga mag-aaral sa pampublikong elementarya at hayskul. Sa mga susunod na linggo pa ay simula na rin ng pasukan sa mga pribadong paaralan at mga kolehiyo’t unibersidad.

August | | Philippine Information Agency - Rizal | Page 2

Ipatupad nang lubusan ang batas para sa Child Nutrition na may feeding programs sa lahat ng pampublikong paaralan at day care center sa Pilipinas. Panahon nang magkaroon ng Standard Lunch Program sa lahat ng pampublikong paaralan.

Jun 13,  · Pero ilang pampublikong paaralan ang hindi pa nakapagbukas ng klase para sa senior high school ngayong school year. Ito ay dahil pa rin sa kakulangan ng pasilidad . Subalit dahil sa kakulangan ng bilang ng mga guro sa mga pampublikong paaralan ang paghubog sa kanilang isipan ay tila mahirap sa bahagi ng isang guro.

Sa katunayan ang isang guro sa mga pampublikong paaralan ay may hawak na 60 hanggang 70 na mag-aaral kumpara sa isang guro sa mga pribadong paaralan na may 20 hanggang 40 na mag-aaral.

Health Alliance for Democracy-Philippines ( HEAD): February