Voorwoord thesis kuleuven

According to Miller [74] Fig. Cf is a correction for a rough instead of a smooth pipe. CRe is a correction for low Reynolds number, given by Fig.

Voorwoord thesis kuleuven

Samenvatting en conclusies Constructivisme als meta- theoretisch uitgangspunt Zoals boven vermeld wordt de vraag naar de rol van kernenergie in een toekomstig energiebeleid door ons gesitueerd binnen de brede dynamiek van het duurzaamheiddebat.

Voorwoord thesis kuleuven

Dit duurzaamheiddebat vatten wij in dit proefschrift op als het geheel aan inspanningen en pogingen die ondernomen worden om duurzaamheidproblemen te omschrijven en oplossingen voor deze problemen uit te denken en een kader te scheppen om deze uit te voeren.

Ook zijn de belangentegenstellingen tussen de groepen die bij het debat betrokken vaak groot en niet altijd volledig transparant.

Search our Collection | MERS Antique Books Antwerp

Dit gegeven stelt een onderzoeker voor een aanzienlijke uitdaging: In eerste instantie verhelderen we het duurzaamheiddebat door een onderscheid te maken tussen drie niveaus waarop dit debat gevoerd wordt: Om goed te begrijpen hoe een bepaald perspectief of theorie duurzaamheidproblemen opvat is het bijgevolg nodig dit perspectief op deze drie niveaus te bevragen.

In dit proefschrift onderwerpen we een aantal courante meta- theoretische perspectieven aan dergelijke kritische bevraging. De kern in het risicomaatschappij-discours is dat deze patstelling enkel overwonnen kan worden door een omslag in het moderniseringsproces: In dit proefschrift verdedigen we de stelling dat deze theorie al te gemakkelijk uitgaat van een essentialistisch-structurele verklaring op macroniveau om een in wezen politieke visie te Samenvatting vii ondersteunen, waarbij onvoldoende aandacht besteed wordt aan empirische onderbouwing aan de hand van concrete politieke contexten of controversen rond technologische opties.

Een tweede mogelijk meta- theoretisch perspectief, het sociaal constructivisme, besteedt wel ruimschoots aandacht aan concrete praktijkvoorbeelden, maar valt ten prooi aan een andere vorm van essentialisme. We onderwerpen vier in ideaaltypische zin opgevatte bestuursmodellen aan een dergelijk kritisch onderzoek.

Dit expertmodel benadrukt de overdracht van expertkennis naar beleidsmakers en gaat veelal uit van het belang van centraal gestuurde maatregelen ter bevordering van duurzaamheid.

Een andere veelgebruikte beleidsstrategie is het aggregatiemodel governance by aggregation. In tegenstelling tot het aggregatiemodel worden waardengeladen debatten in het pacificatiemodel governance by pacification niet vermeden.

NUCLEAR ENERGY AND SUSTAINABLE ...

Dit model gaat uit van de verdediging van bepaalde maatschappelijke waarden door een aantal georganiseerde en door de staat erkende groepen, die via een georganiseerde overlegprocedure tot een compromis proberen te komen aangaande de gewenste beleidsvoering. Het model heeft echter onvoldoende aandacht voor de politieke dimensie van het duurzaamheiddebat, die gekenmerkt wordt door een onuitwisbare spanning en conflictueuze interactie.

Als besluit kunnen we stellen dat elk model zekere verdiensten heeft, maar toch ook telkens belangrijke tekortkomingen vertoont in de context van duurzaamheid.

Het bestuursmodel dat wij in dit proefschrift uitwerken ontleent bijgevolg enkele sterke elementen aan elk van deze modellen, maar wijkt er toch ook weer in belangrijke mate van af. Voor onze eerste gevalsstudie kozen we een grootschalig Europees onderzoek naar de externe kosten van verschillende energiebronnen het ExternE project.

Dit onderzoek berust in wezen op het doordenken van het aggregatiemodel zie boven tot in haar uiterste consequenties. De basisfilosofie achter het ExternE project is namelijk een monetaire evaluatie toe te kennen aan alle mogelijke impacten van de verschillende opties voor elektriciteitsproductie.

De idee is op zich aanlokkelijk: Bovendien worden de sturingsmogelijkheden van overheden door de vrijmaking van de energiemarkten ook systematisch verlegd naar het gebruik van marktinstrumenten taksen, subsidies, handel in emissierechten, enz.

Critici formuleren echter ethische bezwaren tegen het volledig kaderen van energiekeuzes in een marktmodel, en verwerpen dan ook de theorie van de externe kosten als een betrouwbare basis voor het beleid.

We argumenteren dat het verwerpen van het hele ExternE project op ethische gronden voorbijgaat aan het belang van een contextuele evaluatie van het mogelijk nut van een dergelijke benadering. Zo maken wij een onderscheid tussen een ontdekkingscontext, een rechtvaardigingscontext en een toepassingscontext.

Zodoende draagt x Kernenergie en duurzame ontwikkeling dit onderzoek bij aan de vereiste aan inclusiviteit die we in ons voorstel voor een nieuw bestuursmodel vooropstellen. Dit was bijvoorbeeld duidelijk in de tijdens de parlementaire discussies zelfverklaarde onderbouwing van de beslissing door de expertopinie met verwijzing naar het AMPERE rapporteen zeer geringe bereidwilligheid om een debat over ethische waarden aan te gaan, en de bureaucratische behandeling van de verdere opvolging van de wet op de kernuitstap.

Deze bevinding werd bevestigd door onze derde gevalsstudie, die het maatschappelijk debat rond kern energie betreft. Op basis van interviews met belanghebbenden in dit debat geselecteerd op basis van de lijst van de in de FRDO vertegenwoordigde organisaties reconstrueerden we drie ideaaltypische perspectieven op de rol van kernenergie in een duurzame energietoekomst.

Het managementperspectief management perspective ziet verdere economische groei en technologische ontwikkeling als de motor achter elke vorm van duurzame ontwikkeling. Elke overheids actie die deze groei in gevaar brengt moet bijgevolg vermeden worden.

Volgens dit perspectief is er geen reden waarom elektriciteitsbedrijven die nucleaire reactoren uitbaten geen deel van de oplossing zouden kunnen vormen.die doorheen het jaar ook steeds klaarstond met nuttige tips en feedback opdat ik deze thesis tot een goed einde zou kunnen brengen.

Ik richt hier vervolgens ook graag een woord van dank tot de medewerkers van het bisschoppelijk archief van Brugge voor hun bereidwillige hulp, met een speciale vermelding voor Leo, voor zijn interesse en.

Master thesis dankwoord

Hardcover, pages Published November 2nd by Michael Joseph The Greek myths are the greatest stories ever told, passed down through millennia and inspiring writers and artists as varied as Shakespeare, Michelangelo, James Joyce and Walt Disney.

Arenberg Doctoraatsschool Wetenschap & Technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen Departement Elektrotechniek STEADY-STATE AND DYNAMIC MODELLING OF VSC HVDC SYSTEMS. Neoliberalism and the prevalence of smart mobile devices to increase calorie expenditure and decrease of dankwoord thesis kuleuven the GUIDELINES FOR WRITING A MASTER’S THESIS FOR THE M.A.

DEGREE Jeremy Bailey Susan Scarrow August What is a Master’s Thesis? Voorwoord Master Thesis voorwoord master thesis Thanks to her feedback I.

Voorwoord thesis kuleuven

Onderwijs. dveloppement thesis voorblad kuleuven. Dveloppement. prvision. onderwijs. write me psychology assignment de Universiteit Voorbeeld Onderstaand hebben wij een custom best essay proofreading website for phd voorbeeld uitgewerkt van een voorwoord zoals deze Esl biography ghostwriters site in een verslag cheap .

CHAPTER 0 PROBLEM FRAMING, RESEARCH QUESTIONS AND METHODOLOGY In the academic year , while I was working on my master’s thesis, I spent a considerable amount of time trying to somehow get an overview of sustainability-related literature in order to .

Online Writing: Thesis defense slide presentation top papers for you!